Read & Write Thai Today

Chapter 19

Combined consonants and assumed อะ

กว + อา = กว่า

เกรง

กล้อง

ปลูก

ควาย

examples

กร่าง

ไกล

กว้าง

ขรุขระ

ขลาด

ขวา

ครู

คล้าย

คว่ำ

พร้อม

พลอย

ปราบ

ปลา

ผลัก

ตรวจ

pseudo clusters

ขะ + ยาย = ขยาย

สะ + แดง = แสดง

a general exception

บริการ

บริจาค

บริยาย

บริหาร

other exceptions

พลัง

ปลัด

ผลึก

ผลิต

ปลก

ปรอท

tone rules

ตลาด

สนิท

จมูก

จรวด

สนาม

ฉลาม

เขมร

แขนง

ตลอด

ขนม

ขะมักเขม้น

สนุกสนาน

สมุด

องุ่น

ขมับ

ขโมย

reading practice

ฉลอง

ฉมวก

พระ

ขนาด

อดิเรก

ความ

ขยาด

ปล่อย

คลุก

ขวาง

คลี่คลาย

ฉนวน

ขยัก

หนังสือ

พนักงาน

สนามบิน

พร้อม

ขวนขวาย

ควบกล้ำ

สรุป

เอกเขนก

พยาบาล

พยายาม

บริบาล

แสดง

ปลอม

ขยับ

เปลว

ขยัน

โฉนด

กรน

กลุ่ม

ปรวนแปร

พร่ำ

สมอง

ตรง

ครั้ง

กราบ

บริวาร

สว่าน

โปรด

ปรักปรำ

ตวาด

ครื้นเครง

ผลัดกัน

เคร่งครัด

พยาน

ทนาย

ขยะ

ปรุงรส

ครอบครอง

ตลับ

ครอบคลุม

ปรอย

มะกรูด

แปรง

กรอง

ลำคลอง

สมุย

ขลุ่ย

ฉลาก

แปลงผัก

กลอง

กวาง

กว่า

ควัน

สนิม

ขวาน

แตงกวา

กวาด

เคว้งคว้าง

ขวิด

แคว้น

ปลิง

อิสระ

ผวา

โขยกเขยก

ครอบครัว

กลาง

พลุ

พริก

ผลัก

ขยาย

ผนวก

ปรับปรุง

บริบท

ปลอด

กลม

ขมุกขมัว

พลาดพลั้ง

ผลีผลาม

สมัย

สงบ

สนาม

พราก

ผนึก

ปลื้ม

ปลวก

อนาคต

อดีต

ปลิว

คดี

โขยง

สลาก

สบาย

สบู่

สระ

อนามัย

บริพาร

สมานแผล

สนับสนุน

สนั่น

ตลก

ผยอง

สกัดกั้น

สมอ

สดุดี

อร่อย

ผนัง

อันตราย

สลาย

สละ

สลับ