Chapter 37

Numerals

decimal

.

จุด

0

ศูนย์

1

หนึ่ง

2

สอง

3

สาม

4

สี่

5

ห้า

6

หก

7

เจ็ด

8

แปด

9

เก้า

ten to infinity

10

๑๐

สิบ

100

๑๐๐

ร้อย

1,000

๑,๐๐๐

พัน

10,000

๑๐,๐๐๐

หมื่น

100,000

๑๐๐,๐๐๐

แสน

1,000,000

๑,๐๐๐,๐๐๐

ล้าน

other words

31

สามสิบเอ็ด

61

หกสิบเอ็ด

20

ยี่สิบ

21

ยี่สิบเอ็ด

26

ยี่สิบหก

reading practice

2.36

สิบสี่

๓๖๕

๒๘

หนึ่งร้อยยี่สิบสอง

๔,๑๐๐

๒๓๐,๑๐๐

สองแสนหกหมื่น

๖๕๐ ล้าน

สองพันล้านสี่แสนห้าหมื่น

ห้าพันหกร้อย

หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ