Read & Write Thai Today

Chapter 37

Numerals

zero to nine

decimal.จุด
0ศูนย์
1หนึ่ง
2สอง
3สาม
4สี่
5ห้า
6หก
7เจ็ด
8แปด
9เก้า

ten to infinity

10๑๐สิบ
100๑๐๐ร้อย
1,000๑,๐๐๐พัน
10,000๑๐,๐๐๐หมื่น
100,000๑๐,๐๐๐แสน
1,000,000๑๐,๐๐๐ล้าน

other words

31สามสิบเอ็ด
61หกสิบเอ็ด
20ยี่สิบ
21ยี่สิบเอ็ด
26ยี่สิบหก

reading practice

2.36

สิบสี่

๓๖๕

๒๘

หนึ่งร้อยยี่สิบสอง

๔,๑๐๐

๒๓๐,๑๐๐

สองแสนหกหมื่น

๖๕๐ ล้าน

สองพันล้านสี่แสนห้าหมื่น

ห้าพันหกร้อย

หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ