Read & Write Thai Today

Chapter 30

Consonant repetition

examples

ผลไม้

วิทยาลัย

ชนบท

ตุ๊กตา

เทศบาล

ธรรมดา

ประกาศนียบัตร

รัฐธรรมนูญ

จักรยาน

reading practice

เทศกาล

บุคลิก

ปรกติ

ผลิตภัณฑ์

ประชาธิปไตย

อุทกภัย

อัสดง

อัธยาศัย

ราชการ

ลิขสิทธิ์

วัสดุ

วิทยุ

พาณิชยกรรม

ปริศนา

โภชนาการ

รัฐสภา

สกปรก

อพยพ

อวัยวะ

อัตโนมัติ

มัธยม

มัสยิด

รัฐบาล

ราษฎร

วิศวกร

ศาสนา

ศิลปะ

ศุลกากร

ทัศนียภาพ

อุณหภูมิ

พฤติกรรม

บุคลากร

อัยการ

อาชญากร

อิสระ

อุทยาน

พจนานุกรม

สาธารณะ

พัฒนา

พัสดุ

อยุธยา

กิจการ

จัตวา

วิทยา

สัจวจน

(scroll down)

สัจวจน