Read & Write Thai Today

Chapter 14

Consonants and vowels ส บ อุ อุย

new consonants

new vowels

อุ

อุย

putting them together

ส + อุ = สุ

บ + อุ = บุ

บ + อุย = บุย

รส

กบ

reading practice

บ่อ

สุ

สี

บุ

ดุ

บ่า

รส

กบ

สุด

ยุง

ยุบ

สุก

ฉุย

ลุย

ทุย

สาย

แสง

สอง

สอบ

สับ

สูบ

สาว

แบบ

บ้าน

กับ

สั้น

ลบ

รับ

รอบ

บอก

จบ

จับ

มุก

มุม

จุด

ส่ง

สด

บีบ

บัว

สุดท้าย

สะสม

สีสัน

ปุปะ

ปุบปับ

สุดยอด

รีบร้อน

บางที

สงสัย

สาบาน

บ้าบอ

บางวัน

ยอมรับ

สับสน

ระบบ

จุกจิก

ลงทุน

บุกรุก

สูง สุด

สาว สวย

อะไร บ้าง

สิบ บาท

ไร้ สาระ

สอง ล้าน

sentences

สุกสุก ดิบดิบ

ทุกวัน ทุกปี ทุกเวลา

ฉัน ต้องการ กิน ปู จาก ทะเล

แม่ บอก ลูก ว่า จะ ไป บ้าน ยาย

น้า สับสน ว่า จะ ทอด ไก่ ยังไง

ที่นี่ ร้อน มาก ไม่มี ลม

ลุง บอก น้อง ย่าง ปีกไก่ ยาก มาก

ตา กับ ปู่ ไม่ ยอม ไป ด้วย กัน

รั้ว บ้าน ทา สีแดง สวย มาก

วันนี้ ไม่ สะดวก จะ ไป วัด

ฉัน ออก แบบ บ้าน ด้วย ระบบ ง่าย

สีสัน สดสวย แลดู ดี

น้อง ปวดท้อง ร้อง ดัง มาก

วัว กับ ทุย ไม่ ต่าง กัน มาก

วันนี้ ร้อนมาก ฉัน ไม่ เล่น บอล

writing practice