Read & Write Thai Today

Chapter 13

The second tone mark อ้ (mái thoo)

จู้ จี้

ม้า

ก้น

ก้อน

ตู้

น้า

ล้าง

ฉ้อ

new vocabulary

กู้

ร้าย

จ้า

รู้

ต้ม

ได้

อ้วน

แล้ว

ด้วย

ป้าย

ท้อง

ป้อม

ร้อง

ร้าน

รั้ว

จ้าง

ไม่ได้

ดอกไม้

แล้ว แต่

ปก ป้อง

ท้อง ร้อง

แดด ร้อน

แก้ว แตก

แก้ว ร้าว

ต้น ไม้

แจ้ง ว่า

นอก จาก นี้

sentences

ไม่ กิน มาก ท้อง ร้อง ดัง

ทิ้ง วัว ไว้ ไร่ นา

นกกา วน ย้อน ไป ย้อน มา

ม้า วิ่ง ริม ทาง

นั่ง มอง ดู ท้อง ทะเล

น้า ล้อม รั้ว วัว ไม่ นอน

ยินดี ด้วย นะ จะ ได้ นอน แล้ว

ฉัน ไม่ รู้ ว่า จาก นั้น จะ ไป ยัง ไง