Thai Foundation

Day 1

asking questions

all examples

khun khâo jai măi

do you understand?

khăo châwp Phuket măi

does he like Phuket?

ther dtâwng gaan wâai nám măi

does she want to swim?

khăo jà bpai gàp phûuak rao măi

will he go with us?

khun jà raw thêe nêe măi

will you wait here?

khun châwp tham ngaan thêe nêe măi

do you like working here?

khun yàak jà maa gàp phûuak rao măi

would you like to come with us?