Thai Foundation

Day 4

using classifiers (exercise 20)

all examples

Exercise 20

13 people210 apples
34 friends43 cars
52 documents612 bottles
75 dogs87 houses
94 rooms107 men
118 slices of pizza122 skirts
136 oranges144 TV’s
152 letters163 tickets
173 women182 mobile phones
193 knives20Peter came to Phuket 4 times

Scroll down for the answers …

13 khon2áaep-bpêrn 10 lûuk
3phêuuan 4 khon4ród-yon 3 khan
5àek-gà-săan 2 chà-bàp6khùuad 12 bai
7măa 5 dtuua8bâan 7 lăng
94 hâwng10phûu-chaai 7 khon
11pizza 8 chín12grà-bproong 2 dtuua
13sôm 6 lûuk14thee-wee 4 khrêuuang
15jòd-măai 2 chà-bàp16dtŭua 3 bai
17phûu-yĭng 3 khon18meuu-tĕuu 2 khrêuuang
19mêed 3 lâem20Peter maa Phuket 4 khráng