Thai Foundation

Day 3

who & whose (exercise 16)

khrai jà bpai gàp khun

who will you go with?

khun jà bpai gàp khrai

who will go with you?

Peter phûud gàp khrai

who is Peter talking to?

khrai nâng thêe nêe

who is sitting here?

khrai yàak jà wâai nám gàp chăn/
phŏm

who would like to swim with me?

khrai maa dâi

who can come?

all examples

nêe bpen grà-bpăo khăwng khrai

whose handbag is this?

nân bpen gâo-êe khăwng khrai

whose chair is that?

nêe bpen khăwng chăn, nân bpen khăwng khrai

this is mine, whose is that?

all examples

Exercise 16

1whose car is this? it is Peter’s
2who did she phone?
3who can you go with?
4who is Peter talking to?
5whose table is this?
6who is sitting here?
7who would like to speak Thai with me?
8who can we speak English with?
9that is ours, whose is this?
10who did you come here with?

Scroll down for the answers …

1nêe bpen ród khăwng khrai? man bpen khăwng Peter
2ther thoo-haǎ khrai?
3khun bpai gàp khrai dâi?
4Peter phûud gàp khrai?
5nêe bpen dtóe khăwng khrai?
6khrai nâng thêe nêe?
7khrai yàak jà phûud phaa-săa thai gàp phŏm/chăn?
8rao phûud phaa-săa ang-grìd gàp khrai dâi?
9nân bpen khăwng rao, nêe bpen khăwng khrai?
10khun maa thêe nêe gàp khrai?