Thai Foundation

Day 1

future tense (exercise 8)

all examples

khun jà gin

you will eat

chăn/phŏm jà bpai thêe nân

I will go there

khăo jà mâi châwp chăn/phŏm

he will not like me

chăn/phŏm jà bpai gàp khun

I will go with you

chăn/phŏm jà khâo jai

I will understand

khun jà mâi bpai thêe nân

you will not go there

rao jà mâi nâng thêe nêe

we will not sit here

khăo jà bpai Phuket

he will go to Phuket

khăo jà mâi dtâwng gaan bpai thêe nân

he will not want to go there

chăn/phŏm mâi châwp khăo, chăn/phŏm jà mâi phûud gàp khăo

I don’t like him, I will not speak with him

Exercise 8

1you will go with me
2I will wait for you here
3he will not do (it)
4you won’t like it there
5we will eat here
6he will walk to Karon with Jane
7they will come to Phuket
8we will drink beer with Peter
9Jane will not eat pizza with us
10we will swim here
11we will sit here and they will sit there
12I will do (it)
13he will like working here
14she won’t like waiting for us
15I will read it
16you will write and you will know
17he will understand
18she will phone him
19he will remember us
20Peter will come here, you know him
21she will run to Patong
22they will take a train to Bangkok
23he will not drive
24she will not take a train, she likes to fly
25he will walk with us

Scroll down for the answers …

1khun jà bpai gàp phŏm/chăn
2phŏm/chăn jà raw khun thêe nêe
3khăo jà mâi tham
4khun jà mâi châwp thêe nân
5phûuak rao jà gin thêe nêe
6khăo jà dern bpai Karon gàp Jane
7phûuak khăo jà maa Phuket
8phûuak rao jà dèuum beer gàp Peter
9Jane jà mâi gin pizza gàp phûuak rao
10phûuak rao jà wâai nám thêe nêe
11phûuak rao jà nâng thêe nêe láe phûuak khăo jà nâng thêe nân
12phŏm/chăn jà tham
13khăo jà châwp tham ngaan thêe nêe
14ther jà mâi châwp raw phûuak rao
15phŏm/chăn jà àan man
16khun jà khǐian láe khun jà rúu
17khăo jà khâo jai
18ther jà thoo-hǎa khăo
19khăo jà jam phûuak rao
20Peter jà maa thêe nêe, khun rúu jàk khăo
21ther jà wîng bpai Patong
22phûuak khăo jà nâng ród-fai bpai grung-thâep
23khăo jà mâi khàp ród
24ther jà mâi nâng ród-fai, ther châwp bin
25khăo jà dern gàp phûuak rao