Thai Foundation

Day 5

how many? (exercise 28)

Exercise 28

Using the provided statements, make questions using ‘how many?’.

1she has many friends
2he doesn’t know many women
3Peter drank 4 bottles of beer
4he came to Phuket 3 times
5Jane has a house
6we have some sheets of paper
7she drank 2 cups of coffee
84 men will come here
9we will make a contract with Jane
10Peter read a book

Scroll down for the answers …

1ther mee phêuuan gèe khon?
2khăo rúu jàk phûu-yĭng gèe khon?
3Peter dèuum beer gèe khùuad?
4khăo maa Phuket gèe khráng?
5Jane mee bâan gèe lăng?
6rao mee grà-dàad gèe bai?
7ther dèuum gaa-faae gèe thûuai?
8mee phûu-chaai gèe khon jà maa thêe nêe?
9rao jà tham săn-yaa gàp Jane gèe chà-bàp?
10Peter àan năng-sĕuu gèe lâem?