Jetzt Thai Sprechen

Lektion 10

Gebräuchliche Klassifikatoren

khon

Person

khan

Fahrzeuge

schín

Stück (Pizza, Kuchen, Stoff)

dtuua

Tier, Tisch, Stuhl, T-Shirt, Hose, Schrank

bai

Blatt, Tasse, Teller, Fahrkarte, Hut, Tasche, Dose, Kiste

lûuk

Obst, Bälle, runde Gegenstände

lêem

Buch, Messer

lăng

Haus, Gebäude

hÔOng

Zimmer

an

kleine Gegenstände

schà-bàp

Zeitung, Vertrag, Brief, Dokument

khrûeahng

Maschinen, Elektrogeräte

khráng

mal (einmal, zweimal)