Jetzt Thai Sprechen

Lektion 12

Wie viele?

Übung 28

Machen Sie aus den Sätzen Fragen mit ‘wie viele’ !

1sie hat viele Freunde
2er kennt nicht viele Frauen
3Peter hat 4 Flaschen Bier getrunken
4er war 3 Mal in Phuket
5Jane hat ein Haus
6wir haben ein paar Blätter Papier
7sie hat 2 Tassen Kaffee getrunken
84 Männer werden hierher kommen
9wir werden einen Vertrag mit Jane abschließen
10Peter hat ein Buch gelesen

Scrollen Sie für die Antworten nach unten …

1thoeh mii phûeahn gìi khOn
2khău rúu-dschàk phûu-jĭng gìi khOn
3Peter dùehm biia gìi khùuad
4khău maa phuu-gèd gìi khráng
5Jane mii bâan gìi lăng
6rau mii grà-dàad gìi bai
7thoeh dùehm gaa-faeh gìi thûuai
8mii phûu-schaai gìi khOn dschà maa thîi-nîi
9rau dschà tham ssăn-jaa gàp Jane gìi schà-bàp
10Peter àan năng-ssǔeh gìi lêem