Jetzt Thai Sprechen

Lektion 12

Wie viele?

khun mii rÓd-jon gìi khan

Wie viele Autos hast du?

bâan lăng níi mii gìi hÔOng

Wie viele Zimmer hat das Haus?

khău mii phûeahn gìi khOn

Wie viele Freunde hat er?

khun dschà ssúeh dtŭua gìi bai

Wie viele Tickets kaufst du?

khău dùehm biia gìi khùuad

Wie viele Flaschen Bier hat er getrunken?

mùu bâan níi mii bâan gìi lăng

Wie viele Häuser gibt es in dem Dorf?

khun dtÔOng-gaan khâo gìi dschaan

Wie viele Teller(Portionen) Reis möchten Sie?

Übung 28

Machen Sie aus den Sätzen Fragen mit ‘wie viele’ !

1sie hat viele Freunde
2er kennt nicht viele Frauen
3Peter hat 4 Flaschen Bier getrunken
4er war 3 Mal in Phuket
5Jane hat ein Haus
6wir haben ein paar Blätter Papier
7sie hat 2 Tassen Kaffee getrunken
84 Männer werden hierher kommen
9wir werden einen Vertrag mit Jane abschließen
10Peter hat ein Buch gelesen

Scrollen Sie für die Antworten nach unten …

1thoeh mii phûeahn gìi khOn
2khău rúu-dschàk phûu-jĭng gìi khOn
3Peter dùehm biia gìi khùuad
4khău maa phuu-gèd gìi khráng
5Jane mii bâan gìi lăng
6rau mii grà-dàad gìi bai
7thoeh dùehm gaa-faeh gìi thûuai
8mii phûu-schaai gìi khOn dschà maa thîi-nîi
9rau dschà tham ssăn-jaa gàp Jane gìi schà-bàp
10Peter àan năng-ssǔeh gìi lêem