Jetzt Thai Sprechen

Lektion 12

viele

thoeh mii măa lăai dtuua

Sie hat viele Hunde.

lăai khOn

viele Leute

rÓd-jon lăai khan

viele Autos

năng-ssǔeh lăai lêem

viele Bücher

bâan lăai lăng

viele Häuser

lăai hÔOng

viele Zimmer

năng-ssǔeh-phim lăai schà-bàp

viele Zeitungen

Peter mii phûeahn lăai khOn

Peter hat viele Freunde.

Jane dùehm gaa-faeh lăai thûuai

Jane hat viele Tassen Kaffee getrunken.

khău mii gaang-geeng-khăa-ssân lăai dtuua

Er hat viele kurze Hosen.

thoeh gin phíd-sâa lăai schín

Sie hat viele Stücke Pizza gegessen.

rau tham ssăn-jaa lăai schà-bàp gàp khău

Wir haben viele Verträge mit ihm gemacht.

khun ssúeh bâan lăng nán raa-khaa thâu-rài

Für wie viel hast du dieses Haus gekauft?

lăai láan bàad

Viele Millionen Baht.

Jane àan năng-ssǔeh lăai lêem

Jane hat viele Bücher gelesen.

bâan khŎOng-phŎm mii lăai hÔOng

Mein Haus hat viele Zimmer.

Übung 24

1sie hat viele Pizzastücke gegessen
2er las viele Bücher
3dieses Haus hat viele Zimmer
4er hat viele Autos
5er hat viele Gläser Bier getrunken
6Jane hat viele Freunde
7ich habe viele Male mit ihm gesprochen
8es gibt viele Hunde in diesem Dorf (dieses Dorf hat viele Hunde)
9ich habe viele Tassen Kaffee getrunken
10er hat viele Äpfel

Scrollen Sie für die Antworten nach unten …

1thoeh gin phíd-ssâa lăai schín
2khău àan năng-ssǔeh lăai lêem
3bâan lăng níi mii lăai hÔOng
4khău mii rÓd-jon lăai khan
5khău dùehm biia lăai gâeo
6Jane mii phûeahn lăai khOn
7phŎm/schăn phûud gàp khău lăai khráng
8mùu-bâan nîi mii măa lăai dtuua
9phŎm/schăn dùehm gaa-faeh lăai thûuai
10khău mii áehp-bpôehn lăai lûuk