Jetzt Thai Sprechen

Lektion 2

Rechnen

15 + 15 = 30

ssìp-hâa bùuak ssìp-hâa thâu-gàp ssăam-ssìp

100 – 45 = 55

nùeng-réu lóp ssìi-ssìp-hâa thâu-gàp hâa-ssìp-hâa

17 x 3 = 51

ssìp-dschèd khuun ssăam thâu-gàp hâa-ssìp-èd

0.9 ÷ 3 = 0.3

ssŭun-dschùd-gâu hăan dûai ssăam thâu-gàp ssŭun-dschùd-ssăam

1,000 + 3,200 = 4,200

nùeng-phan bùuak ssăam-phan-ssŎOng-réu thâu-gàp ssìi-phan ssŎOng-réu

11,265 – 4,500 = 6,765

nùeng-múehn nùeng-phan ssŎOng-réu hÒk-ssìp-hâa lóp ssìi-phan hâa-réu thâu-gàp hÒk-phan dschèd-réu hÒk-ssìp-hâa

155 x 40 = 6,200

nùeng-réu hâa-ssìp-hâa khuun ssìi-ssìp thâu-gàp hÒk-phan ssŎOng-réu

120 ÷ 12 = 10

nùeng-réu-jîi-ssìp hăan dûai ssìp-ssŎOng thâu-gàp ssìp

500 + 600 = 1,100

hâa-réu bùuak hÒk-réu thâu-gàp nùeng-phan nùeng-réu

0.65 x 6 = 3.9

ssŭun-dschùd-hÒk-hâa khuun hÒk thâu-gàp ssăam-dschùd-gâu