Jetzt Thai Sprechen

Lektion 3

zwei Konjunktionen

schăn/phŎm bpai gàp khun

Ich gehe mit dir.

khun maa gàp schăn/phŎm

Du kommst mit mir.

khău bpai wâai-nám gàp phûak-khău

Er geht mit ihnen schwimmen.

schăn/phŎm dtÔOng-gaan nâng thîi-nîi gàp khun

Ich will hier mit dir sitzen.

khun bpai thîi-nân gàp Peter

Du gehst dorthin mit Peter.

thoeh tham gàp phûak-khău

Sie hat es mit ihnen getan.

schăn/phŎm mâi bpai gàp khun

Ich gehe nicht mit dir.

khun mâi bpai thîi-nân gàp schăn/phŎm

Du gehst nicht mit mir dorthin.

Peter mâi bpai gàp Jane

Peter geht nicht mit Jane.

schăn/phŎm mâi dtÔOng-gaan nâng thîi-nîi gàp phûak-khău

Ich will nicht hier mit ihnen sitzen.

khun láe schăn/phŎm

Du und ich.

Peter láe Jane bpai phuu-gèd

Peter und Jane fahren nach Phuket.

khău láe thoeh nâng thîi-nîi

Er und sie sitzen hier.

khun láe schăn/phŎm gin thîi-nân

Du und ich essen dort.

khun láe schăn/phŎm láe Peter

Du und ich und Peter.

khun láe schăn/phŎm bpai phuu-gèd gàp Jane

Du und ich fahren mit Jane nach Phuket.

Übung 7

1du und ich
2du gehst und ich gehe
3du und ich gehen
4du gehst mit mir
5ich gehe mit dir
6du wartest hier und ich warte dort
7Du willst nicht mit mir gehen
8Peter spricht mit Jane
9er ist mit Jane gekommen
10Jane sitzt mit uns
11sie wollen nicht mit uns essen
12sie arbeitet nicht gern mit ihm
13Jane und Peter sind nach Bangkok gefahren
14er will nicht mit mir reden
15du und Peter warten hier
16Ich habe ihm zugehört und ich habe dir zugehört, ich verstehe es nicht
17er mag Bier und Pizza
18er möchte mit dir sprechen
19warte hier auf mich mit Jane
20sie ist mit Peter nach Chiang Mai geflogen

Scrollen Sie für die Antworten nach unten …

1khun láe phŎm/schăn
2khun bpai láe phŎm/schăn bpai
3khun láe phŎm/schăn bpai
4khun bpai gàp phŎm/schăn
5phŎm/schăn bpai gàp khun
6khun rOO thîi-nîi láe phŎm/schăn rOO thîi-nân
7khun mâi dtÔOng-gaan bpai gàp phŎm/schăn
8Peter phûud gàp Jane
9khău maa gàp Jane
10Jane nâng gàp phûak-rau
11phûak-khău mâi dtÔOng-gaan gin gàp phûak-rau
12thoeh mâi schÔOp tham-ngaan gàp khău
13Jane láe Peter khàp rÓd-jon bpai grung-thêep
14khău mâi dtÔOng-gaan doehn gàp phŎm/schăn
15khun láe Peter rOO thîi-nîi
16phŎm/schăn fang khău láe phŎm/schăn fang khun, phŎm/schăn mâi khâu-dschai
17khău schÔOp biia láe phíd-ssâa
18khău jàak-dschà phûud gàp khun
19rOO phŎm/schăn thîi-nîi gàp Jane
20thoeh bin bpai schiiang-maì gàp Peter