Speak Thai Today

Chapter 6

adjective or verb?

bprà-dtuu bpèrd

an open door

bpèrd bprà-dtuu

open the door

nâa-dtàang bpìd

a closed window

bpìd nâa-dtàang

close the window

thee-wee bpèrd

the TV is on

bpèrd thee-wee

turn on the TV

phád-lom bpìd

the fan is off

bpìd phád-lom

switch off the fan

dtûu-yen bpèrd, bpìd bprà-dtuu dtûu-yen

the fridge is open, close the fridge door

aae bpèrd láe nâa-dtàang bpèrd, bpìd nâa-dtàang

the air-con is on and the window is open, close the window

man ráwn, khun bpìd bprà-dtuu láe nâa-dtàang, phŏm jà bpèrd pád-lom láe aae

it’s hot, you close the door and window, I will switch on the fan and air-con

The exercise is after the videos.

Exercise 14

1the door is open, close the door
2it’s hot, open the window
3did you switch on the computer?
4switch off the phone
5the wardrobe door is open
6switch on the microwave, warm the food
7the door and window are open
8close the fridge
9turn on the TV
10I’m hot, switch on the air-con

Scroll down for the answers …

1bprà-dtuu bpèrd, bpìd bprà-dtuu
2man ráwn, bpèrd nâa-dtàang
3khun bpèrd khawm-piw-dtér măi?
4bpìd meuu-tĕuu
5bprà-dtuu dtûu sêuua phâa bpèrd
6bpèrd mai-khroo-waep, ùn aa-hăan
7bprà-dtuu láe nâa-dtàang bpèrd
8bpìd dtûu-yen
9bpèrd thee-wee
10phŏm/chăn ráwn, bpèrd aae