Speak Thai Today

Chapter 6

adjective or verb?

Exercise 14

1the door is open, close the door
2it’s hot, open the window
3did you switch on the computer?
4switch off the phone
5the wardrobe door is open
6switch on the microwave, warm the food
7the door and window are open
8close the fridge
9turn on the TV
10I’m hot, switch on the air-con

Scroll down for the answers …

1bprà-dtuu bpèrd, bpìd bprà-dtuu
2man ráwn, bpèrd nâa-dtàang
3khun bpèrd khawm-piw-dtér măi?
4bpìd meuu-tĕuu
5bprà-dtuu dtûu sêuua phâa bpèrd
6bpèrd mai-khroo-waep, ùn aa-hăan
7bprà-dtuu láe nâa-dtàang bpèrd
8bpìd dtûu-yen
9bpèrd thee-wee
10phŏm/chăn ráwn, bpèrd aae