Speak Thai Today

Chapter 12

many

ther mee măa lăai dtuua

She has many dogs.

lăai khon

many people

ród-yon lăai khan

many cars

năng-sĕuu lăai lâem

many books

bâan lăai lăng

many houses

lăai hâwng

many rooms

năng-sĕuu-phim lăai chà-bàp

many newspapers

Peter mee phêuuan lăai khon

Peter has many friends

Jane dèuum gaa-faae lăai thûuai

Jane drank many cups of coffee

khăo mee gaang gaeng khăa sân lăai dtuua

he has many pairs of shorts

ther gin pizza lăai chín

she ate many slices of pizza

rao tham săn-yaa lăai chà-bàp gàp khăo

we made many contracts with him

khun séuu bâan lăng nán raa-khaa thâo-rài?

How much did you buy that house for?

lăai láan bàad

Many millions of Baht.

Jane àan năng-sĕuu lăai lâem

Jane read many books.

bâan khăwng-phŏm mee lăai hâwng

My house has many rooms.

Exercise 24

1she ate many slices of pizza
2he read many books
3this house has many rooms
4he has many cars
5he drank many glasses of beer
6Jane has many friends
7I spoke with him many times
8there are many dogs in this village (this village has many dogs)
9I drank many cups of coffee
10he has many apples

Scroll down for the answers …

1ther gin pizza lăai chín
2khăo àan năng-sĕuu lăai lâem
3bâan lăng née mee lăai hâwng
4khăo mee ród-yon lăai khan
5khăo dèuum beer lăai gâeo
6Jane mee phêuuan lăai khon
7phŏm/chăn phûud gàp khăo lăai khráng
8mùu-bâan nêe mee măa lăai dtuua
9phŏm/chăn dèuum gaa-faae lăai thûuai
10khăo mee áaep-bpêrn lăai lûuk