Speak Thai Today

Chapter 12

measures

khèed

100 grams

líd

litre

gì-loo

kilogram

khrêung

half

khâao

rice

chaa

tea

nám-dtaan

sugar

nom

milk

nám áaep-bpêrn

apple juice

gài

chicken

nám sôm

orange juice

mŭu

pork

nám-man-phêuud

cooking oil

néuua

beef

khâao hâa gì-loo

5 kilos of rice

chaa săwng khèed

200 grams of tea

nám-dtaan khrêung gì-loo

500 grams of sugar

nom nèung líd

a litre of milk

gài nèung khèed khrêung

150 grams of chicken

nám-man-phêuud săam khùuad

3 bottles of cooking oil

néuua khrêung gì-loo

half a kilo of beef

phŏm dèuum biia sèe khùuad

I drank four bottles of beer

ther séuu nám-dtaan săwng gì-loo

she bought 2 kilos of sugar

rao gin néuua nèung gì-loo khrêung

we ate 1½ kilos of beef

Exercise 27

1he has some apples
22 litres of cooking oil
3half a kilo of chicken
4he likes to eat pork, he bought 3 kilos
5this is not 1 kilo of chicken
6we don’t have any milk
7she has many chickens
8buy 400 grams of beef from that shop
9we have many oranges, we can make orange juice
10she likes to drink apple juice, she bought 5 litres
11this is 20 kilos of rice, it’s heavy
12100 grams of tea
133 and a half kilos of sugar
14a 2 litre bottle of water
151 kilo of rice can make 25 plates
16500 grams of coffee can make 90 cups
17I weigh 75 kilos
18half a kilo of beef and 2 kilos of pork
19that is not 200 grams of coffee
20Jane bought 24 bottles of beer

Scroll down for the answers …

1khăo mee áaep-bpêrn
2nám-man-phêuud 2 líd
3gài khrêung gì-loo
4khăo châwp gin mŭu, khăo séuu 3 gì-loo
5nêe mâi châi gài 1 gì-loo
6rao mâi mee nom
7ther mee gài lăai dtuua
8séuu néuua 4 khèed jàak ráan nán
9rao mee sôm lăai lûuk, rao tham nám sôm dâi
10ther châwp dèuum nám áaep-bpêrn, ther séuu 5 líd
11nêe bpen khâao 20 gì-loo, man nàk
12chaa 1 khèed
13nám-dtaan săam gì-loo khrêung
14khùuad nám 2 líd
15khâao 1 gì-loo tham dâi 25 jaan
16gaa-faae 5 khèed tham dâi 90 thûuai
17phŏm/chăn nàk 75 gì-loo
18néuua khrêung gì-loo láe mŭu 2 gì-loo
19nân mâi châi gaa-faae 2 khèed
20Jane séuu beer 24 khùuad