Speak Thai Today

Chapter 12

not many

ther mee măa mâi gèe dtuua

She doesn’t have many dogs.

mâi gèe khon

a few people

ród-yon mâi gèe khan

not many cars

năng-sĕuu mâi gèe lâem

a few books

bâan mâi gèe lăng

not many houses

mâi gèe hâwng

not many rooms

năng-sĕuu-phim mâi gèe chà-bàp

a few newspapers

Peter mee phêuuan mâi gèe khon

Peter doesn’t have many friends

Jane dèuum gaa-faae mâi gèe thûuai

Jane didn’t drink many cups of coffee

khăo mee gaang gaeng khăa sân mâi gèe dtuua

he has a few pairs of shorts

ther gin pizza mâi gèe chín

she didn’t eat many slices of pizza

rao tham săn-yaa mâi gèe chà-bàp gàp khăo

we made a few contracts with him

khun séuu bâan lăng nán raa-khaa thâo-rai?

How much did you buy that house for?

mâi gèe láan bàad

A few million Baht.

Jane àan năng-sĕuu mâi gèe lâem

Jane hasn’t read many books.

bâan khăwng-phŏm mee mâi gèe hâwng

My house doesn’t have many rooms.

Exercise 25

1she didn’t eat many slices of pizza
2I don’t have many T-shirts
3there aren’t many dogs in this village
4I didn’t drink many cups of coffee
5my house doesn’t have many rooms
6Jane doesn’t have many friends
7I’ve only spoken with him a few times
8we have just a few bottles of water
9she hasn’t been here many times
10Peter didn’t drink many bottles of beer

Scroll down for the answers …

1ther gin pizza mâi gèe chín
2phŏm/chăn mee sêuua yêuud mâi gèe dtuua
3mùu-bâan nêe mee măa mâi gèe dtuua
4phŏm/chăn dèuum gaa-faae mâi gèe thûuai
5bâan khăwng phŏm/chăn mee mâi gèe hâwng
6Jane mee phêuuan mâi gèe khon
7phŏm/chăn phûud gàp khăo mâi gèe khráng
8rao mee nám mâi gèe khùuad
9ther maa thêe nêe mâi gèe khráng
10Peter dèuum beer mâi gèe khùuad