Chapter 8

asking and answering ‘where?’

khun jà bpai thêe năi?

where will you go?

phûuak rao jà gin thêe năi?

where will we eat?

khun dtâwng gaan nâng thêe năi?

where do you want to sit?

Peter yùu thêe năi?

where is Peter?

bprai-sà-nee yùu thêe năi?

where is the post office?

ther yùu thêe năi?

where is she?

meuu-thĕuu khăwng phŏm yùu thêe năi?

where is my phone?

rao bpai wâai nám thêe năi dâi?

where can we go to swim?

rao bpai thêe năi dâi?

where can we go?

khăo yùu thêe năi?

where is he?

khăo yùu thêe thá-naa-khaan

he is at the bank

phûuak rao yùu thêe năi?

where are we?

rao yùu thêe sen-thrân

we are at Central

ther yùu thêe năi?

where is she?

ther yùu thêe baa gàp Peter

she is at the bar with Peter

khun séuu grà-bpăo khăwng khun thêe năi?

where did you buy your handbag?

chăn séuu thêe jang-see-lawn

I bought it at Jungceylon

Exercise 18

1where can we eat? I don’t like this restaurant
2where do you want to go?
3where can I buy food?
4where did you buy that pizza? I bought it from that shop
5where is Jane? she is at school
6where is she? she went to 7-11 to buy water
7I am at work, where are you?
8where can I sit and read?
9where is the police station?
10he is at home, she is at work

Scroll down for the answers …

1phûuak rao gin thêe năi dâi? phŏm/chăn mâi châwp ráan-aa-hăan nêe
2khun dtâwng gaan bpai thêe năi?
3phŏm/chăn séuu aa-hăan thêe năi dâi?
4khun séuu pizza nân jàak thêe năi? phŏm/chăn séuu jàak ráan nân
5Jane yùu thêe năi? ther yùu thêe roong-riian
6ther yùu thêe năi? ther bpai sae-wên jà séuu nám
7phŏm/chăn yùu thêe tham ngaan, khun yùu thêe năi?
8phŏm/chăn nâng àan thêe năi dâi?
9sà-thăa-nee dtam-rùuad yùu thêe năi?
10khăo yùu thêe bâan, ther yùu thêe tham ngaan