Speak Thai Today

Chapter 6

describing objects

dtóe lék

small table

soo-faa yaao

long sofa

mêed khom

sharp knife

gaa-dtôm-nám-ráwn nàk

heavy kettle

aa-hăan ráwn

hot food

sêuua yêuud gào

old T-shirt

grà-bproong sân

short skirt

aae yen

cold air-con

meuu-thĕuu mài

new mobile phone

bprà-dtuu gwâang

wide door

nâa-dtàang sŭung

tall window

ród-yon sěe-dam, rew

a fast, black car

ród-maw-dter-sai sěe daaeng, sòk-gà-bpròk

dirty, red motorcycle

There’s an exercise below after the videos.

Exercise 13

1a big chair2a full glass
3light blue denim jeans4a new tablet
5a tall door6a wide wardrobe
7a dirty fork and spoon8a big hat
9a small fan10a clean window
11a long sofa12a black kettle
13a yellow skirt14a fast computer¹
15a long table16a hot plate
17an old shirt18a small mobile phone
19a dark blue fridge20cold food
21a dirty T-shirt22a slow car¹
23cold water24a heavy handbag
25a small remote26an empty cup
27a pointed umbrella28a clean, new motorcycle
29a red microwave30a light notebook
31a sharp knife32grey shorts

1 ‘fast’ and ‘slow’ are from chapter 5

Scroll down for the answers …

1gâo-êe yài2gâeo dtem
3gaang gaeng yeen sěe fáa4théb-léd mài
5bprà-dtuu sŭung6dtûu sêuua phâa gwâang
7sâwm láe cháwn sòk-gà-bpròk8mùuak yài
9phád-lom lék10nâa-dtàang sà-àad
11soo-faa yaao12gaa-dtôm-nám-ráwn sěe dam
13grà-bproong sěe lěuuang14khawm-piw-dtér rew
15dtóe yaao16jaan ráwn
17sêuua gào18meuu-thĕuu lék
19dtûu-yen sěe nám-ngern20aa-hăan yen
21sêuua yêuud sòk-gà-bpròk22ród-yon cháa
23nám yen24grà-bpăo nàk
25ree-mòed lék26thûuai bplào
27rôm lăaem28ród-maw-dter-sai sà-àad mài
29mai-khroo-waep sěe daaeng30nóed-búk bao
31mêed khom32gaang gaeng khăa sân sěe thao