Speak Thai Today

Chapter 13

parts of the day & mealtimes

Parts of the day

dtawn cháo

morning

dtawn glaang wan

midday

dtawn bàai

afternoon (1pm – 5pm)

dtawn yen

afternoon (5pm – 6pm)

dtawn khâm

evening

dtawn glaang kheuun

night

dtawn cháo née

this morning

dtawn bàai née

this afternoon

dtawn khâm née

this evening

kheuun née

tonight

Mealtimes

aa-hăan cháo

breakfast

aa-hăan glaang wan

lunch

aa-hăan yen

dinner

aa-hăan (khăwng) wâang

snack

gin aa-hăan, thaan aa-hăan

to eat, dine

rao jà bpai wâai nám phrûng-née dtawn cháo

we will go swimming tomorrow morning

chăn jà maa thêe nêe wan phá-réu-hàd nâa dtawn khâm

I will come here next Thursday evening

phûuak rao dtâwng gaan gin aa-hăan glaang wan dtawn née

we want to eat lunch now

khun dtâwng gaan gin aa-hăan yen thêe năi phrûng-née?

where do you want to eat dinner tomorrow?

rao gin aa-hăan wâang dtawn bàai

we have a snack at lunchtime

khun yàak jà gin aa-hăan cháo gàp Peter wan phá-réu-hàd nâa măi?

would you like to have breakfast with Peter next Thursday?

Exercise 32

1I eat breakfast in the morning
2I ate a snack here the day before yesterday in the morning
3I spoke with him last Thursday evening
4she will go to the cinema tomorrow morning
5where do you want to have lunch today?
6we like to walk in the late afternoon
7I go to sleep in the evening
8I will have dinner with her this evening
9she likes to go swimming in the morning
10we eat dinner in the afternoon

Scroll down for the answers …

1phŏm/chăn gin aa-hăan cháo dtawn cháo
2phŏm/chăn gin aa-hăan wâang thêe nêe mêuua waan seuun dtawn cháo
3phŏm/chăn phûud gàp khăo dtawn khâm wan phá-réu-hàd thêe láaeo
4ther jà bpai roong-năng phrûngnée dtawn cháo
5khun dtâwng gaan gin aa-hăan glaang wan thêe năi wan née?
6rao châwp dern dtawn yen
7phŏm bpai nawn dtawn khâm
8phŏm jà gin aa-hăan yen gàp ther dtawn khâm née
9ther châwp bpai wâai nám dtawn cháo
10rao gin aa-hăan yen dtawn yen