Speak Thai Today

Chapter 9

negative forms

kheuu

nân kheuu John

that is John

nân mâi châi John

that is not John

khăo kheuu Peter

he is Peter

khăo mâi châi Peter

he is not Peter

nêe kheuu Jane

this is Jane

nêe mâi châi Jane

this is not Jane

ther kheuu Mary

she is Mary

ther mâi châi Mary

she is not Mary


bpen

nân bpen dtóe

that is a table

nân mâi châi dtóe

that is not a table

nêe bpen khăwng phŏm

this is mine

nêe mâi châi khăwng phŏm

this is not mine

nân bpen khăwng khun

that is yours

nân mâi châi khăwng khun

that is not yours

nêe bpen gâeo

this is a glass

nêe mâi châi gâeo

this is not a glass


yùu

khăo yùu thêe nêe

he is here

khăo mâi yùu thêe nêe

he is not here

phûuak khăo yùu thêe nân

they are there

phûuak khăo mâi yùu thêe nân

they are not there

rao yùu thêe baa

we are at the bar

rao mâi yùu thêe baa

we are not at the bar

ther yùu thêe bâan

she is at home

ther mâi yùu thêe bâan

she is not at home


adjectives

man sŭung

it is tall

man mâi sŭung

it is not tall

jaan ráwn

hot plate

jaan mâi ráwn

plate is not hot

dtóe yaao

long table

dtóe mâi yaao

table is not long

grà-bpăo nàk

heavy handbag

grà-bpăo mâi nàk

handbag is not heavy


exception for colours

man sěe daaeng

it is red

man mâi châi sěe daaeng

it is not red

ród-yon sěe dam

a black car

ród-yon mâi châi sěe dam

the car is not black

Exercise 19

1he is Peter, she is not Jane
2she is not there, she is here
3this is a knife, not a fork
4I bought the house from Peter, not from you
5that is not your pizza
6we are at the bar, we are not at the restaurant
7your food is hot, mine is not hot
8this is a table, not a chair
9the wardrobe is wide, it is not tall
10he is not John

Scroll down for the answers …

1khăo kheuu Peter, ther mâi châi Jane
2ther mâi yùu thêe nân, ther yùu thêe nêe
3nêe bpen mêed, mâi châi sâwm
4phŏm/chăn séuu bâan jàak Peter, mâi châi jàak khun
5nân mâi châi pizza khăwng khun
6phûuak rao yùu thêe bar, phûuak rao mâi yùu thêe ráan-aa-hăan
7aa-hăan khăwng khun ráwn, khăwng phŏm/chăn mâi ráwn
8nêe bpen dtóe, mâi châi gâo-êe
9dtûu sêuua phâa gwâang, man mâi sŭung
10khăo mâi châi John