Speak Thai Today

Chapter 13

modifiers

all examples

Exercise 31

1can you do it within 4 days?
2they will come in 3 months
3he will leave in 3 days
4he will leave within 3 days
5she will go to Bangkok within 5 weeks
6he will come from Bangkok in 2 weeks
7this restaurant will close in 3 days
8we want to sell our house within this year
9she will buy a new car in 6 months
10will that hotel be open within 10 days?

Scroll down for the answers …

1khun tham phaai nai sèe wan dâi măi?
2phûuak khăo jà maa èek săam deuuan
3khăo jà bpai èek săam wan
4khăo jà bpai phaai nai săam wan
5ther jà bpai grung-thâep phaai nai hâa aa-thíd
6khăo jà maa jàak grungthâep èek săwng aa-thíd
7ráan-aa-hăan née jà bpìd èek săam wan
8rao dtâwng gaan khăai bâan khăwng rao phaai nai bpee née
9ther jà séuu ród-yon mài èek hòk deuuan
10roong-raaem nân jà bpèrd phaai nai sìp wan măi?