Speak Thai Today

Chapter 23

besides

nâwk-jàak

besides, apart from, other than

phŏm mâi wâai-nám thêe-năi nâwk-jàak hàad bpàa-dtawng

I don’t swim anywhere apart from Patong beach.

nâwk-jàak mâi mee ngern, thúk yàang dee

Besides having no money, everything is good.

Jane mâi mee phêuuan nâwk-jàak Peter

Jane has no friends other than Peter.