Speak Thai Today

Chapter 4

cannot

chăn/phŏm bpai mâi dâi

I cannot go

ther maa mâi dâi

she cannot come

chăn/phŏm phûud phaa-săa ang-grìd mâi dâi

I cannot speak English

Peter phûud phaa-săa thai mâi dâi

Peter cannot speak Thai

khun gin gàp phûuak rao mâi dâi

you cannot eat with us

chăn/phŏm tham mâi dâi

I cannot do it

khăo nâng gàp phûuak rao mâi dâi

he cannot sit with us

All examples

Review again in the videos.

Exercise 11

1you cannot go there
2he cannot sit here
3we cannot wait for you
4Jane cannot speak English
5Peter cannot write Thai
6we cannot swim here
7Peter cannot speak Thai with us
8he cannot go to Karon
9you cannot phone him

Scroll down for the answers …

1khun bpai thêe nân mâi dâi
2khăo nâng thêe nêe mâi dâi
3phûuak rao raw khun mâi dâi
4Jane phûud phaa-săa ang-grìd mâi dâi
5Peter khǐian phaa-săa thai mâi dâi
6phûuak rao wâai nám thêe nêe mâi dâi
7Peter phûud phaa-săa thai gàp phûuak rao mâi dâi
8khăo bpai Karon mâi dâi
9khun thoo-hǎa khăo mâi dâi