Speak Thai Today

Chapter 12

how many?

khun mee ród-yon gèe khan?

how many cars do you have?

bâan lăng née mee gèe hâwng?

how many rooms does this house have?

khăo mee phêuuan gèe khon?

how many friends does he have?

khun jà séuu dtŭua gèe bai?

how many tickets will you buy?

khăo dèuum biia gèe khùuad?

how many bottles of beer did he drink?

mùu bâan née mee bâan gèe lăng?

how many houses does this village have?

khun dtâwng-gaan khâao gèe jaan?

How many plates of rice do you want?

Exercise 28

Using the provided statements, make questions using ‘how many?’.

1she has many friends
2he doesn’t know many women
3Peter drank 4 bottles of beer
4he came to Phuket 3 times
5Jane has a house
6we have some sheets of paper
7she drank 2 cups of coffee
84 men will come here
9we will make a contract with Jane
10Peter read a book

Scroll down for the answers …

1ther mee phêuuan gèe khon?
2khăo rúu jàk phûu-yĭng gèe khon?
3Peter dèuum beer gèe khùuad?
4khăo maa Phuket gèe khráng?
5Jane mee bâan gèe lăng?
6rao mee grà-dàad gèe bai?
7ther dèuum gaa-faae gèe thûuai?
8mee phûu-chaai gèe khon jà maa thêe nêe?
9rao jà tham săn-yaa gàp Jane gèe chà-bàp?
10Peter àan năng-sĕuu gèe lâem?