Speak Thai Today

Chapter 6

nouns

The nouns have been split into sections, which you can jump to by choosing here:

furniture

dtóe

table

dtûu-yen

fridge

dtûu sêuua phâa

wardrobe

gâo-êe

chair

soo-faa

sofa


food & drink

jaan

plate

gâeo

glass

cháwn

spoon

thûuai

cup

sâwm

fork

mêed

knife

aa-hăan

food

nám

water

gaa-dtôm-nám-ráwn

kettle

mai-khroo-waep

microwave


clothing

sêuua

shirt/blouse

sêuua yêuud

T-shirt

gaang gaeng yeen

denim jeans

grà-bpăo

handbag

gaang gaeng khăa sân

shorts

mùuak

hat

grà-bproong

skirt

rôm

umbrella


technology

meuu-thĕuu

smartphone

ree-mòed

remote

théb-lèd

tablet

nóed-búuk

notebook

thee-wee

TV

aae

air-con

phád-lom

fan

khawm-piw-dtér

computer


miscellaneous

bprà-dtuu

door

nâa-dtàang

window