0 of 106 lessons complete (0%)
Chapter 2

the tens 20 to 90

You don’t have access to this lesson
Please register or sign in to access the course content.

yêe-sìp · twenty

săam-sìp · thirty

sèe-sìp · forty

hâa-sìp · fifty

hòk-sìp · sixty

jèd-sìp · seventy

bpàaed-sìp · eighty

gâo-sìp · ninety

yêe-sìp-èd · 21

săam-sìp-hòk · 36

sèe-sìp-èd · 41

sèe-sìp-săam · 43

hâa-sìp-săwng · 52

hòk-sìp-săam · 63

jèd-sìp-hâa · 75

bpàaed-sìp-bpàaed · 88