Speak Thai Today

Chapter 4

can

chăn/phŏm bpai dâi

I can go

ther maa dâi

she can come

chăn/phŏm phûud phaa-săa ang-grìd dâi

I can speak English

Peter phûud phaa-săa thai dâi

Peter can speak Thai

khun gin gàp phûuak rao dâi

you can eat with us

chăn/phŏm tham dâi

I can do it

khăo nâng gàp phûuak-rao dâi

He can sit with us

All examples

A quick review with the videos before the short exercise.

Exercise 10

1I can sit here
2you can go there
3he can wait
4Peter can speak Thai
5she can write English
6we can swim here
7Jane can speak English with you
8we can go to Phuket
9he can read Thai

Scroll down for the answers …

1phŏm/chăn nâng thêe nêe dâi
2khun bpai thêe nân dâi
3khăo raw dâi
4Peter phûud phaa-săa thai dâi
5ther khǐian phaa-săa ang-grìd dâi
6phûuak rao wâai nám thêe nêe dâi
7Jane phûud phaa-săa ang-grìd gàp khun dâi
8phûuak rao bpai Phuket dâi
9khăo àan phaa-săa thai dâi