Speak Thai Today

Chapter 16

telling the time

waeh-laa thâo-rài?

what time is it?

gèe moong láaeo?

what time is it?

wí-naa-thee

second

naa-thee

minute

chûua-moong

hour

khrêung

half

dtrong

exactly

moong

o’clock

thîiang-wan

12 noon

thîiang-kheuun

12 midnight

dtawn

at

dtee

1am to 5am

cháo

morning

bàai

early afternoon

yen

late afternoon

thûm

evening

chăn bpai nawn (dtawn) dtee-săwng

I went to bed (at) 2 a.m.

khăo bpèrd ráan hòk-moong-cháo

He opens the shop 6 a.m.

rao khàp ród bpai tham-ngaan bpàaed-moong-cháo

We drive to work at 8 a.m.

gâo-moong dtrong

It’s exactly 9 o’clock.

chăn gin aa-hăan-glaang-wan dtawn-bàai-moong

I have lunch at 1 p.m.

ther jà raw rao dtawn-bàai-săam-moong

She will be waiting for us at 3 p.m.

chăn gin aa-hăan-yen dtawn hòk-moong-yen

I have dinner at 6 p.m.

chăn bpai nawn dtawn sèe-thûm

I go to bed at 10 p.m.

dtee-săam

3:00 a.m.

hâa-moong yen hâa naa-thee

5:05 p.m.

thîiang-kheuun sìp naa-thee

12:10 a.m.

jèd-moong (cháo) sìp naa-thee

7:10 a.m.

bàai-sèe-moong sìp-hâa naa-thee

4:15 p.m.

dtee-săwng yêe-sìp naa-thee

2:20 a.m.

săam-thûm yêe-sìp-hâa naa-thee

9:25 p.m.

hòk-moong khrêung

6:30 p.m.

thîiang khrêung

12:30 p.m.

dtee-săwng sèe-sìp naa-thee

2:40 a.m.

hòk-moong (yen) hâa-sìp-hâa naa-thee

6:55 p.m.

thîiang-kheuun săam-sìp-hâa naa-thee

12:35 a.m.

bpàaed-moong (cháo) hâa-sìp naa-thee

8:50 a.m.

èek yêe-sìp hâa naa-thee dtee-hâa

4:35 a.m.

èek yêe-sìp naa-thee săwng-thûm

7:40 p.m.

èek sìp-hâa naa-thee dtee-nèung

12:45 a.m.

èek sìp naa-thee dtee-sèe

3:50 a.m.

èek hâa naa-thee hâa-moong-yen

4:55 p.m.

èek hâa naa-thee bàai moong

12:55 p.m.

Exercise 34

What time is it in Thai?

18.55am
29.15pm
33.30am
4Noon
513.20
612.45pm
702.50
86.10pm
9Midnight
105.40am

Scroll down for the answers …

1bpàaed-moong (cháo) hâa-sìp-hâa naa-thee
2săam-thûm sip-hâa naa-thee
3dtee-săam khrêung
4thîiang-wan
5bàai-moong yêe-sìp naa-thee
6thîiang-wan sèe-sìp-hâa naa-thee
7dtee-săwng hâa-sìp naa-thee
8hòk-moong-yen sìp naa-thee
9thîiang-kheuun
10dtee-hâa sèe-sìp naa-thee