Speak Thai Today

Chapter 21

must

dtâwng

must

phŏm dtâwng bpai dtawn-née

I must go now (I have to go now).

khun mâi-dtâwng phûud

You don’t have to speak.

chăn dtâwng bpai gàp khăo mái?

Do I need to go with him?

dtâwng

Yes.

dtâwng bpai

Yes.

mâi-dtâwng

No

mâi-dtâwng bpai

No.

khun dtâwng thoo-hǎa khăo wan-née

You must call him today.

ther jà dtâwng bpai roong-phá-yaa-baan

She really must go to the hospital.